กำหนดการ

กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2565
Pre-Workshops แต่ละมหาวิทยาลัย
วันที่ 9 เมษายน 2565
09.00 - 09.15 Opening Ceremony
กล่าวรายงานโดย
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
    ประธานที่ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
กล่าวเปิดโดย
    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
09.15 – 09.45 บรรยายพิเศษ หัวข้อ Teacher Education in The Next Normal
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
09.45 – 10.45 บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Renewal Education of The Third Decade: Toward The Transformation of Teacher Education"
By Assoc. Prof. Dr. Petronio Bendito
College of Liberal Arts, Purdue University, USA.
10.45 – 11.00 ช่วงพัก
11.00 – 12.00 บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Re-Envisioning Teacher Education to Nurture Learners for the Future"
Prof. Dr. Christine C. M. Goh
National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore
13.30 - 15.30 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
15.30 - 16.00 พิธีปิดการประชุมระดับนานาชาติ
วันที่ 10 เมษายน 2565
09.00 - 10.00 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูในปัจจุบันและทศวรรษหน้า”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
10.00 – 11.00 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ (School based teacher preparation and development)”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก (International School of Eastern Seaboard)
11.00 – 11.15 ช่วงพัก
11.15 – 12.15 การเสวนา หัวข้อ “มุมมองเชิงนโยบายในการผลิตครูเพื่อรองรับสถานการณ์ในความปกติครั้งใหม่ (The Next Normal)”
เสวนาโดย
    รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
    ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
    รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
    อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
    คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย
    รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.30 – 15.30 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
15.30 - 16.00 พิธีปิดการประชุม

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม