อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ผู้นำเสนอผลงาน 1,200 บาท 1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Co-presenter 700 บาท 1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมทั่วไป ฟรี ฟรี

*** ผู้ชำระค่าลงทะเบียนจะได้รับเอกสารการประชุม พร้อมทั้งเกียรติบัตรครบชุดหมายเหตุ

  • - ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • - สำหรับค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทที่ชำระเงิน) ไม่ได้มานำเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการนำเสนอ คณะผู้จัดโครงการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • - วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครนำเสนอผลงาน 5 กุมภาพันธ์ 2565
  • - วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewers) 7 กุมภาพันธ์ 2565


การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชี 
ชื่อบัญชี : ทปคศ. (ประชุมวิชาการนานาชาติ)
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่บัญชี : 660-9-78008-0

การแจ้งการโอนเงิน

  • 1. สามารถเข้าสู่ระบบและทำการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินได้ผ่านระบบ