กำหนดการส่งผลงาน

กำหนดการส่งผลงาน

กำหนดการส่งผลงาน วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ (Call for Abstracts) บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายของการชำระเงินแบบ Early bird 30 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 31 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการอนุมัติบทคัดย่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครนำเสนอผลงาน 5 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewers) 7 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ใน Proceedings ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565
เปิดรับสมัครและชำระเงินเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ บัดนี้ – 4 เมษายน 2565

*** ** ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน และผลงานจะถูกยกเลิกการตีพิมพ์ในเอกสารรวมบทคัดย่อ proceedings รวมทั้งยกเลิกรางวัลการประกวดทุกประเภท กรณีที่ท่านได้รับรางวัล