สังกัด สำนักงานบริหารคณะ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วย
สุวรรณี วิถีเทพ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลังและพัสดุ CV
รอซียะ มะมิง นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา CV
สมร ถือทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน CV
สมนึก แก้วมีศรี ช่างเทคนิค งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ CV
ธนัฐ บุญสนอง พนักงานขับรถยนต์ งานบริหารและธุรการ CV
ประจวบ อนันตประเสริฐ คนสวน งานบริหารและธุรการ CV
พิภัตน์ เผ่าจินดา นักวิชาการอุดมศึกษา งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ CV
สมศักดิ์ คูหามุข พนักงานขับรถยนต์ งานบริหารและธุรการ CV
เปรมวดี โกมลตรี นักวิชาการอุดมศึกษา งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน CV
มณฑา ไชยแสง พนักงานธุรการ งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ CV
สิทธิโชค โนะ นักวิชาการอุดมศึกษา งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ CV
ศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ CV
บุรินทร์ สหะวิริยะ นักวิชาการอุดมศึกษา งานบริหารและธุรการ CV
ปนิดา ดำรงสุสกุล นักวิชาการอุดมศึกษา งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน CV
กนธิชา ปราบปัญจะ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ CV
บูคอรีย์ แก้วกับทอง นักวิชาการอุดมศึกษา งานบริการการศึกษา CV
พิริยา ศรีเทพ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ CV
ภคินี ชะณีทอง นักวิชาการอุดมศึกษา งานบริการการศึกษา CV
นิรวรรณ สอดส่อง นักวิชาการอุดมศึกษา งานคลังและพัสดุ CV
รอมลี เจะดือราแม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
จิตนาถ มณีศรี นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ CV
สุวนันท์ แดงวิไล นักวิชาการอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
ญาดา ชีระจินต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา CV
จีรนันท์ ทรงชาติ นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา CV
อัรซะ ต่วนโน๊ะ นักวิชาการอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
ถิรดา อุคติ นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา CV
จุฬาลักษณ์ ธรรมวิฐาน พนักงานบริหารทั่วไป งานบริหารและธุรการ CV
อับดุลฮาเลม มาลา พนักงานบริหารทั่วไป งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ CV
ศินีนาฎ พรหมพันธ์ พนักงานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา CV
สุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย พนักงานเทคนิค งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ CV
ธรรญชนก จักรกาญจน์ พนักงานบริหารทั่วไป งานบริหารและธุรการ CV
รัตนาภรณ์ สมใจ พนักงานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา CV
นูรฮัม ฮะซา นักวิชาการอุดมศึกษา งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ CV
น้ำอ้อย จันทร์เพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ CV
สุทธิษา พรหมจันทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา งานบริการการศึกษา CV
บุนยานีย์ กามะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
อาณีซะห์ เจ๊ะนิ นักวิชาการพัสดุ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
ปวีทิพย์ ทองศรีสุข นักวิชาการอุดมศึกษา งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน CV
กิตติญา ปิ่นแก้ว นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ CV
ฐิติกาญจน์ ขวัญไฝ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ CV
ทิตยา ศรีสุวรรณ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ CV
รอฮานี เจ๊ะอุเซ็ง เจ้าหน้าที่วิจัย สำนักงานเลขานุการ CV
MONALIZA HERNANDEZ MAMAC อาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ CV
รัตนาภักดี มือกะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
เครือวัลย์ บุญแสง แม่บ้าน คณะศึกษาศาสตร์ CV
โสธร บูรพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ คณะศึกษาศาสตร์ CV
รอกีเยาะ หะยีอาแว เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา CV