บุคลากรสายวิชาการ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วย
เอกรินทร์ สังข์ทอง รองศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา CV
บุญโรม สุวรรณพาหุ อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา CV
กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
อัมพร ศิลปเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
อรทิพย์ เพ็ชรอุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี CV
รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ CV
จารึก อรรถสงเคราะห์ อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
อริยา คูหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา CV
อลิสรา ชมชื่น อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน CV
ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
ธีระยุทธ รัชชะ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ CV
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
สุพรรษา สุวรรณชาตรี อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน CV
เพ็ญประภา ปริญญาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ถาวรินทร รักษ์บำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน CV
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา CV
บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี CV
วัฒนะ พรหมเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 ปี CV
อาฟีฟี ลาเต๊ะ รองศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา CV
จุฑา ธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี CV
จิราภรณ์ ผุดผาด อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ธินัฐดา พิมพ์พวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารฯ CV
นัทธี บุญจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
จารึก สระอิส อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา CV
จิระวัฒน์ ตันสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี CV
ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ยุพดี ยศวริศสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
วิรินธร อักษรนิตย์ รองศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ฮามีด๊ะ มูสอ อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
ศักรินทร์ ชนประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารฯ CV
มณฑล ผลบุญ อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
ชวลิต เกิดทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา CV
ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี CV
วชิระ ดวงใจดี อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
รอฮานา ซนีเย็ง อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี CV
ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ชไมพร อินทร์แก้ว อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
มัฮดี แวดราแม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา CV
ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
วุฒิชัย เนียมเทศ รองศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา CV
สรินฎา ปุติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
วิชัย นภาพงศ์ รองศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารฯ CV
ธีร หฤทัยธนาสันติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา CV
รุศดา ณัฐภาสวิรตา อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
ประทีป สุวรรณโร อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
รุซณี ซูสารอ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
นพรัฐ เสน่ห์ อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์ อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
วรลักษณ์ ชูกำเนิด อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา CV
พิชชาพร สุนทรนนท์ อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV
ตูแวยูโซะ กูจิ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
พวงสร้อย วรกุล รองศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
วสันต์ อติศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา CV
ศุภลักษณ์ พลายแสง อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
คณิตา นิจจรัลกุล รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ CV
วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
จุฑามาศ เสถียรพันธ์ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ณัฐวิทย์ พจนตันติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน CV
ธวัชชัย ศรีเทพ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ฮารีซอล ขุนอินคีรี อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ CV
พวงเล็ก วรกุล อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
ปรีนาภา ชูรัตน์ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี CV
เรชา ชูสุวรรณ อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา CV
เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ CV
สุใจ ส่วนไพโรจน์ รองศาสตราจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา CV
ชิดชนก เชิงเชาว์ รองศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา CV
อดิศร ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน CV
เพียงพิชชา อินถิติ อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี CV