สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วย
ธเนศ สุขมาตย์ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี CV
สุลัยญา หะยีหามะ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
สมพร นุทผล อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
สุธาทิพย์ นิลฉิม อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ CV
มนฑกาน อรรถสงเคราะห์ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี CV
ทรงธรรม แก้วประถม อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี CV
วิมล ภคธีรเธียร อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย CV
กาญจนา ศิริมุสิกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม CV
บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม CV
ปานใจ แสงศิลา อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
ต่วนยามีลา อัลอิดรุส อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
กมล คงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ CV
บุญสนอง วิเศษสาธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ CV
ขจรพงษ์ หนูทอง อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ CV
ทัศนาภรณ์ โคตัน นักวิชาการเงินและบัญชี งานบริหารและธุรการ CV
ปราณีต ศิริพงค์ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
นิรันดร์ โทบุรี ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฎิบัติการ CV
จันทร์จรัส เพชรรัตนโมรา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการนักเรียน/พัฒนานักเรียน/แนะแนว CV
ไกรรัตน์ นิลฉิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี CV
เต็มเดือน เต้าแก้ว อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ CV
อับดุลรอพา สาแล อาจารย์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ CV
จันทร์ดา พิทักษ์สาลี อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี CV
รอมลี มะยีแต เจ้าหน้าที่ห้องสมุด งานห้องสมุด และ IT Zone CV
แวฮาซัน แวหะมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี CV
สิริชัย พลับช่วย อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา CV
โซเฟีย มะลี อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย CV
นูรอาซีกีน ยีสมัน อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี CV
มุกดา ธรรมกิรติ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี CV
ศิริขวัญ ชิณศรี อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม CV
ธีระพัฒน์ ฆังคัสโร คนสวน CV
เฉลิมเกียรติ บัวดง อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา CV
ยุทธศาสตร์ นวลเจริญ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ CV
ไพรสัญ แสงศิลา นักวิชาการศึกษา งานกิจการนักเรียน/พัฒนานักเรียน/แนะแนว CV
วีรพล ฆังคัสโร พนักงานขับรถยนต์ งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ CV
มีชัย วงศ์แดง อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
รอสเมาะห์ นิสะนิ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ CV
นูรฮายาตี สะอิ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม CV
ศิรินภา บุญผ่องศรี อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
วัสลีณา หาไม อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ CV
มูฮัมหมัดอาลาวี บูกุ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ CV
ปาจรีย์ หละตำ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี CV
ปัญฑารีย์ เกียรติฐานันท์ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ CV
นิภา บัวทอง นักวิชาการอุดมศึกษา งานวิชาการ ทะเบียน สถิติฯ CV
วรรณดี ชาพรหมสิทธิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา งานบริหารและธุรการ CV
ฉัตรธิดา หยูคง อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม CV
ซูไรดา เจ๊ะอูมา นักวิชาการอุดมศึกษา งานวิชาการ ทะเบียน สถิติฯ CV
สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง ช่างเทคนิค งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ CV
วัชราวลี ไทยเจริญ นักวิชาการอุดมศึกษา งานกิจการนักเรียน/พัฒนานักเรียน/แนะแนว CV
ต่วนตัซนีมย์ โตะกูบาฮา อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
สุไรยา ลามะทา อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
นิลุบล เกตุแก้ว อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย CV
ดีเด่น เบ็ญฮาวัน อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
นวินดา คงภักดี อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี CV
นญาดา ขวัญทอง นักวิชาการอุดมศึกษา งานกิจการนักเรียน/พัฒนานักเรียน/แนะแนว CV
พรชัย แวนิ คนสวน CV
มะดาโอะ สแลแม ช่างเทคนิค งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ CV
ชัยยศ รองเดช อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
CRAIG HEWITT MURRAY อาจารย์ชาวต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CV
อรอนงค์ บุญล้อม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการนักเรียน/พัฒนานักเรียน/แนะแนว CV
มัลลิกา แก้วรัตน์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ งานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ (โครงการ วมว.) CV
กัณฐมณี รัตนรามศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ CV
เอกชัย ทองปล้องโต บรรณารักษ์ งานห้องสมุด และ IT Zone CV
ปริฉัตร สองประสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) CV
คอลีเปาะ อาแว นักวิชาการอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) CV
อาอีซะ กีละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฎิบัติการ CV
ไอลดา หนูตะพงค์ นักวิชาการอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) CV
มารุต มหัตธีระ นักวิชาการอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) CV
มะสุกรี อุมะ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) CV