สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วย
สมพงศ์ จิตเลขา ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
กนกวรรณ หนิบังเกิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
เนาวรัตน์ นิมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
อรนุช ขวัญศรีเพ็ชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
รอฟีอะห์ มามะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
นิตยา สืบประดิษฐ์ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ศิริขวัญ มาลัยศรี ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ลักษมี หลงรักษณาวงศ์ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ภานุวัตร์ ฐิติสิรินันท์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
พุทธมาศ อัมภรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
หวันสุดา เจ๊ะหะ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
สุภัทรา ยอดจันทร์ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ธัญสมร สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ยุภาวดี ศรีหรัญ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
เพ็ญประภา แซ่เหง่า ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
กิตติยา เจ๊ะอุบง ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
วาสนา สุวรรณเรืองศรี ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
พันธ์ทิพย์ มาเพ็ง ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
จาฏุพัจน์ เรืองยังมี ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
มัสน๊ะ มะ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
มัสตุรา มะดิง ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
นฤมล เพชรหัวบัว ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ศศิณัฏฐ์ เติมเกษมวงศ์ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
จิรฉัตร จันทรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
สวลี ทองคำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ANAMIE ALCALDE GARCIA ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
รอมลี เจะดือราแม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
CHERRY ANN UGAY BARRO ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
พิชญาภรณ์ สุขโอ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
สร้อยสุดา มิ่งละเอียด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ERICK JASON BASALES ABORDO ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
สุวนันท์ แดงวิไล นักวิชาการอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
RACHEL JOY MORENO CATOLICO ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ARIEL ARQUIEL GARCIA ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
อัรซะ ต่วนโน๊ะ นักวิชาการอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
พัณทิวา สารนัย ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
วรรณวิสา มะแซ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ซารีปะห์ เดมิง ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
อุทุมพร ขำสาสดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
บุนยานีย์ กามะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
อาณีซะห์ เจ๊ะนิ นักวิชาการพัสดุ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
มะรูดี อุมา คนงานสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
รัตนาภักดี มือกะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CV
DERLENE CANTA MACUL ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
ANABELLE SAMULDE ALCALDE ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
นัสรูน มาน๊ะ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
มะซูเด็ง สือแม คนงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
นัซรี เจะอาลี ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
อาอีเสาะ วาเตะ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
DAPHNE JANE D.PANUNGCAT ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV
นัจมีย์ แวดาย๊ะ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) CV