ข้อมูล ส่วนบุคคล

จิตนาถ มณีศรี (JITTANAT MANEESRI)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานคลังและพัสดุ

jittanat.m@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)