ข้อมูล ส่วนบุคคล

ธรรญชนก จักรกาญจน์ (THUNCHANOK JAKKAN)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

thunchanok.j@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)