ข้อมูล ส่วนบุคคล

อัยลดาภัทร์ ศวัสร์กุลกร (IRADAPHAT SAWADKULLAKORN)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

iradaphat.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)