ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์ (CHIDCHANOK CHURNGCHOW)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

chidchanok.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2531 ปริญญาเอก Ph.D. Research Design and Statistic Florida State University
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
สุดารัตน์ พรหมแก้ว, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2563). การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(3),199-212.
สุดารัตน์ พรหมแก้ว, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2563). สะเต็มศึกษากับทักษะการสอนของครูในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 36(3),.
ศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร, วสันต์ อติศัพท์, ชิดชนก เชิงเชาว์ และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2563). รูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสําาหรับโรงเรียนเทศบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. Journal of Information and Learning, 31(2),28-36.
Churngchow, C. , Rorbkorb, N. , Petch-urai, O. & Tansakul, J. (2563). Appropriate Learning Management for Students with Different Learning Styles within a Multicultural Society at State-run Universities in Thailand. International Journal of Higher Education, 9(2),200-208.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, ชิดชนก เชิงเชาว์ และเกษตรชัย และหีม. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(3),61-79.
มักตา จะปะกิยา, ชิดชนก เชิงเชาว์ และเกษตรชัย และหีม. (2562). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะครูสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 9(17),53-64.
ธีติมา มูรติการ, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2561). ผลการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนที่โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ ในสังคมพหุวัฒนธรรม. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),174-188.
ชุติมา รักษ์บางแหลม, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 9(1),163-193.
ไอริสา พรหมจรรย์, อริยา คูหา และชิดชนก เชิงเชาว์. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอ ฮิวแมนนิสในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(2),84-94.
นิอิบณูรอวี บือราเฮง, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2559). ผลของการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสม และนวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษาด้านทักษะทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ ศาสนประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 11(20),135-150.
ชุติมา รักษ์บางแหลม, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2559). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม : หนทางสู่การขับเคลื่อนภาวะผู้นำในสถาบันการศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(1),168-181.
พิทักษ์ ทิพย์วารี, วสันต์ อติศัพท์, ชิดชนก เชิงเชาว์ และสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2559). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําาทางนวัตกรรมสําาหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 11(1),57-70.
ณัฐณิชา รูบามา, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2559). ผลการใช้บทเรียนสถานการณ์จำลองแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการเขียนกรอบแนวคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 11(20),33-45.
รอฮานี อีซอมูซอ, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2557). ผลของบทเรียนเว็บด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารอัล-นูร, 29(1),103-110.
รอฮานี อีซอมูซอ, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2557). ผลของบทเรียนบนเว็บด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 9(16),103-110.
มูฮํามัด หะยีอัมเสาะ, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2556). ผลของการใช้นวัตกรรมคุณลักษณะศึกษาด้านการเรียนรู้ที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(14),89-98.
เอกสิทธิ์ เลาะมิง, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2554). การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาชุมชนของพัฒนากรในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2),101-110.
สันติ เส็นหมาน, วิชัย นภาพงศ์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2554). การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2),93-100.
วาสนา ณ สุโหลง, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2553). ผลของการเรียนโดยบทเรียนบนเว็บแบบ HyperQuest เรื่องอารมณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 5(9),113-121.
Proceeding
อารีฝะห์ สะแต, จิระวัฒน์ ตันสกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (หน้า 188-196). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (18 ธันวาคม 2563)
นิกามีลา นิกะจิ, บุญโรม สุวรรณพาหุ, ดวงมณี จงรักษ์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2562). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 1086-1101). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)