ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร. สุใจ ส่วนไพโรจน์ (SUJAI SUANPHIROTH)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Sujai.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2552 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy Universiti Utara Malaysia
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
นิธิรา สระโพธิ์, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และมัฮดี แวดราแม. (2565). ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดอัตถิภาวะนิยมร่วมกับหลักการอิสลามเพื่อเสริมสร้างกลวิธีในการเผชิญปัญหาของแม่วัยใสมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 17(1),29-39.
ฝ้ายลิกา ยาแดง, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และมัฮดี แวดราแม. (2565). ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มด้วยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่นักศึกษาครอบครัวหย่าร้าง. วารสารครุศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่, 1(2),33-49.
สุใจ ส่วนไพโรจน์. (2561). Effect of Supportive Group Counseling on Increasing Puspose in Life of Windos in Terrorism . วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 6(2),.
ศุภลักษณ์ หมื่นสุรินทร์ และสุใจ ส่วนไพโรจน์. (2561). กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการลดพฤติกรรมเสพเกมของวัยรุ่น. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),114-126.
Proceeding
นิธิรา สระโพธิ์, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และมัฮดี แวดราแม. (2563). กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาร่วมกับหลักคำสอนอิสลามเพื่อเสริมสร้างกลวิธีในการเผชิญปัญหาของแม่วัยในมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 (หน้า 740-754). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
สมศักดิ์ จันลาภ, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และมัฮดี แวดราแม. (2563). ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางและทฤษฎีพิจารณาความเป็นจริงที่มีต่อการกำกับตนเองด้านนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 (หน้า 711-727). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
วิวรรษา แซ่เจี่ย และสุใจ ส่วนไพโรจน์. (2561). ระดับความเข้มแข็งทางใจของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน้า 1457-1462). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (21 กรกฎาคม 2561 )
รอหานา อีซอ, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0" (หน้า 1094-1102). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (25-27 กรกฎาคม 2560)