ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร. สุใจ ส่วนไพโรจน์ (SUJAI SUANPHIROTH)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Sujai.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2552 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy Universiti Utara Malaysia
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ศุภลักษณ์ หมื่นสุรินทร์ และสุใจ ส่วนไพโรจน์. (2561). กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการลดพฤติกรรมเสพเกมของวัยรุ่น. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),114-126.
Proceeding
วิวรรษา แซ่เจี่ย และสุใจ ส่วนไพโรจน์. (2561). ระดับความเข้มแข็งทางใจของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน้า 1457-1462). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (21 กรกฎาคม 2561 )
อัคบาร์ ยะโกะ, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2561). ผลของรูปแบบการดูแลแบบประคับประคองต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา อาคารเย็นศิระ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (หน้า 899-909). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . (19-20 กรกฎาคม 2561)
รอหานา อีซอ, สุใจ ส่วนไพโรจน์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0" (หน้า 1094-1102). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (25-27 กรกฎาคม 2560)