ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ เรชา ชูสุวรรณ (RECHA CHOOSUWAN)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

racha.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
วีซานา อับดุลเลาะ, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2564). การศึกษาองค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(1),152-173.
สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน, เรชา ชูสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง และคณิตา นิจจรัลกุล. (2562). แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(1),145-158.
เบญจพร ฉินอังกูร, ชวลิต เกิดทิพย์ และเรชา ชูสุวรรณ. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดีของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 19(2),35-48.
สิทธิชัย ทองมาก, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ และฤทัยชนนี สิทธิชัย. (2561). กลยุทธ์การบริหารงาน-วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(3),64-73.
อันวาร์ เจ๊ะเม๊าะ, เรชา ชูสุวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2561). การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),206-216.
สุภาวดี ดวงจันทร์, เรชา ชูสุวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์ และนิเลาะ แวอุเซ็ง . (2559). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(3),35-51.
ทิฆัมพร สมพงษ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง และเรชา ชูสุวรรณ. (2559). การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 14(1),97-107.
เกวลิน ไชยสวัสดิ์, เรชา ชูสุวรรณ, วุฒิชัย เนียมเทศ และบุญญิสา แซ่หล่อ. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 12(2),135-146.
Proceeding
สารีฟะ หะยีดอเลาะ, นพดล นิ่มสุวรรณ และเรชา ชูสุวรรณ. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 655-667). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)