ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. ปรีนาภา ชูรัตน์ (PREENAPA CHOORAT)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

preenapa.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2562 ปริญญาเอก ปร.ด. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549 ปริญญาโท ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 ปริญญาตรี ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
อริยา คูหา, ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, สรินฎา ปุติ, ปรีนาภา ชูรัตน์ และฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์. (2564). ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การคิดเชิงอนาคต ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 8(2),273-287.
ฐิติมา ทองสังข์ และปรีนาภา ชูรัตน์. (2564). สถานการณ์และการจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นของคุณภาพนมโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย, 3(3),9-18.
อริยา คูหา, ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, สรินฎา ปุติ, ปรีนาภา ชูรัตน์ และฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์. (2564). ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การคิดเชิงอนาคต ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 8(2),273-287.
Choorat, P. & Sakunpong, N. (1479). Spiritual Self-construction of Peer Educators in a Family Context: A Narrative Study. Journal of Mekong Societies, 18(3),64-88.
Proceeding
เจนจิรา หมาดจามัง, อริยา คูหา, นัทธมน ราชเสน และปรีนาภา ชูรัตน์. (2564). ส่อง...กรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ใน The 9th PSU Education Conference 2021 (หน้า 197-210). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (6-7 พฤษภาคม 2564)
ปรีนาภา ชูรัตน์, สรินฎา ปุติ และนูรอยฮาน มูดอ. (2564). การรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลและความคิดของผู้ปกครองต่อการนำบุตรรับวัคซีน กรณี: ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 (หน้า 2697-2714). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน 2564)