ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. พวงเล็ก วรกุล (MISS PUANGLEK WORAKUL)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2534 ปริญญาเอก Ph.D. Curiculum and Instruction Southern Illinois U.
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ขนิษฐา ศิริรัตน์, เรวดี กระโหมวงศ์, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี และพวงเล็ก วรกุล. (2562). การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 12(2),241-246.