ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฮารีซอล ขุนอินคีรี (HAREESOL KHUN-INKEEREE)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2560 ปริญญาเอก Ph.D. จิตวิทยาการศึกษา Universiti Utara Malaysia
2545 ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541 ปริญญาตรี กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
Khun-inkeeree, H. , Pimjan, L. & Adelaja, A. (2021). Moderating Effect of Thai Teachers Perspective on the Relationship between Teaching Perspectives, Students Engagement. International Journal of Instruction, 14(1),631-646.
Khun-inkeeree, H. , Yaakob, M. , Wanhanafi, W. , Yusof, M. & Omar-fauzee, M. (2021). Working on Primary School Teachers Preconceptions of Organizational Climate and Job Satisfaction. International Journal of Instruction, 14(3),567-582.
Khun-inkeeree, H. , Pimjan, L. & Adelaja, A. (2020). Moderating Effect of Thai Teachers’ Perspective on the Relationship between Teaching Perspectives, Students’ Engagement. International Journal of Instruction, 14(1),631-646 .
Khun-inkeeree, H. & Omar-fauzee, M. (2020). Authenticating Factor Analysis of Attitude Toward Mathematics Inventory (ATMI) in Thailand. Frontiers in Education Technology, 3(1),26-39.