ข้อมูล ส่วนบุคคล

ปวีทิพย์ ทองศรีสุข (PAWEETIP TONGSRISUK)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน

paweetip.t@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2560 ปริญญาโท M.B.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
2556 ปริญญาตรี B.B.A. การตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)