ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาณีซะห์ เจ๊ะนิ (ANEESAH JEHNI)


นักวิชาการพัสดุ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

aneesah.j@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2549 ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)