ข้อมูล ส่วนบุคคล

บุนยานีย์ กามะ (BUNYANI KAMAH)


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

bunyanee.k@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2554 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)