ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ธวัชชัย ศรีเทพ (TAWATCHAI SRITEP )


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

tt.tingsir@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2559 ปริญญาโท M.Ed. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557 ปริญญาตรี B.M. (วิชา)ดนตรี,ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ศุภลักษณ์ พลายแสง, วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์, พิชชาพร สุนทรนนท์ และธวัชชัย ศรีเทพ. (2562). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ EQ ในเด็กปฐมวัย. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(4),22-37.