ข้อมูล ส่วนบุคคล

สุทธิษา พรหมจันทร์ (SUTTHISA PHROMCHAN)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

sutthisa.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2551 ปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)