ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ จุฑามาศ เสถียรพันธ์ (CHUTAMAS SATHIANPHAN)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

chutamas.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2559 ปริญญาโท ศศ.ม. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558 ปริญญาตรี ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
จุฑามาศ เสถียรพันธ์, บุญโรม สุวรรณพาหุ และฟิรดาวซ์ เจ๊ะโซ๊ะ. (2563). สมดุลในชีวิตและการทางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 1386-1395). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
บุญโรม สุวรรณพาหุ, จุฑามาศ เสถียรพันธ์ และธณาวดี เรืองศรี. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเชิงบวกกับความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 1395-1406). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
จุฑามาศ เสถียรพันธ์, สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร และวัชรินทร์ หนูสมตน. (2561). กระบวนทรรศแห่งองค์กรสร้างสุข. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หน้า 187-196). ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. (29-30 มีนาคม 2561)