ข้อมูล ส่วนบุคคล

น้ำอ้อย จันทร์เพ็ญ (NUMAOI CHANPEN)


นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานบริหารคณะ

งานคลังและพัสดุ

numaoi.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2555 ปริญญาตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)