ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์ (WEERAPHONG CHALERMRUNGROJ)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

weeraphong.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2559 ปริญญาโท วท.ม. จิตวิทยาคลินิค มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ศุภลักษณ์ พลายแสง, วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์, พิชชาพร สุนทรนนท์ และธวัชชัย ศรีเทพ. (2562). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ EQ ในเด็กปฐมวัย. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(4),22-37.