ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร. คณิตา นิจจรัลกุล (KANITA NITJARUNKUL)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

nkanita@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2529 ปริญญาเอก Ph.D. Educational Technology University of Missouri Columbia
2527 ปริญญาโท M.Ed. Educational media University of Missouri Columbia
2517 ปริญญาตรี กศ.บ. มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ปทุมวัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ชวลิต เกิดทิพย์, คณิตา นิจจรัลกุล, ฟัตฮีย๊ะห์ เจ๊ะเฮง และวันยามีละห์ แก้วกับทอง. (2564). แนวทางการพัฒนาและความต้องการจําเป็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดยะลา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 8(2),269-285.
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และคณิตา นิจจรัลกุล. (2563). ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 18(1),117-139.
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และคณิตา นิจจรัลกุล. (2562). การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาครูผ่านหนังสือผสานความจริงเสมือน. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(3),148-159.
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และคณิตา นิจจรัลกุล. (2562). การศึกษาสภาพ การบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(4),271-293.
สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน, เรชา ชูสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง และคณิตา นิจจรัลกุล. (2562). แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(1),145-158.
ธีติมา มูรติการ, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2561). ผลการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนที่โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ ในสังคมพหุวัฒนธรรม. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),174-188.
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา, คณิตา นิจจรัลกุล และมณฑล ผลบุญ. (2561). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดีเพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),154-165.
คณิตา นิจจรัลกุล, บัณฑิต ดุลยรักษ์, จุฑา ธรรมชาติ และสมนึก แก้วมีศรี. (2560). การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีแก่นักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้.. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(3),83-94.
เอกรินทร์ สังข์ทอง, คณิตา นิจจรัลกุล, วิรินธร อักษรนิตย์, จุฑา ธรรมชาติ และจิราภรณ์ ผุดผาด. (2560). ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(1),106-118.
ณัฐณิชา รูบามา, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2559). ผลการใช้บทเรียนสถานการณ์จำลองแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการเขียนกรอบแนวคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 11(20),33-45.
นิอิบณูรอวี บือราเฮง, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2559). ผลของการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสม และนวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษาด้านทักษะทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ ศาสนประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 11(20),135-150.
รอฮานี อีซอมูซอ, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2557). ผลของบทเรียนบนเว็บด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 9(16),103-110.
รอฮานี อีซอมูซอ, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2557). ผลของบทเรียนเว็บด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารอัล-นูร, 29(1),103-110.
มูฮํามัด หะยีอัมเสาะ, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2556). ผลของการใช้นวัตกรรมคุณลักษณะศึกษาด้านการเรียนรู้ที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(14),89-98.
ฉัตรชนก แสงขาว และคณิตา นิจจรัลกุล. (2556). ผลการเรียนรู้แบบ Tribe ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(15),47-54.
ซูรียาตี อัศศอลีฮีน และคณิตา นิจจรัลกุล. (2556). ผลของการใช้บทเรียนโมดูลเรื่อง ศาสนา ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(14),129-137.
นาฟีสาห์ เจะและ และคณิตา นิจจรัลกุล. (2556). ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(15),55-63.
เอกสิทธิ์ เลาะมิง, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2554). การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาชุมชนของพัฒนากรในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2),101-110.
วาสนา ณ สุโหลง, คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว์. (2553). ผลของการเรียนโดยบทเรียนบนเว็บแบบ HyperQuest เรื่องอารมณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 5(9),113-121.
Proceeding
ปัทมา ดาแด และคณิตา นิจจรัลกุล. (2564). ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการ Phonic ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าย (หน้า 2852-2864). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (1-2 มิถุนายน พ.ศ.2564 )
ญาชิตา สุวรรณมณี, คณิตา นิจจรัลกุล และฉัตรธิดา หยูคง. (2563). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together)ในรายวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 2359-2370). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
นูรอัยนี มามะ, คณิตา นิจจรัลกุล และจารึก อรรถสงเคราะห์. (2563). การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนปฏิบัติธรรมมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 218-224). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
อารีนี แมฮะ และคณิตา นิจจรัลกุล. (2563). ผลของการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยใช้เกมโดมิโนหรรษาที่มีต่อ ทักษะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร(อาหารหลัก 5 หมู่) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนมุสลิมสันติชน จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 2593-2604). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
มิสบะฮ สาและมิน, คณิตา นิจจรัลกุล และอัมพร ศิลปเมธากุล. (2563). การพัฒนาทักษะการระบายสีไม้ โดยใช้แบบฝึกทกัษะไล่น้ำหนัก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค (หน้า 209-217). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
ฟารีดา ลาเตะ, คณิตา นิจจรัลกุล และโซเฟีย มะลี. (2563). ผลการใช้เกมที่มีต่อทักษะการอ่านสะกดคำ วิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7“นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 2605-2620). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
อามีล มาหามะ, คณิตา นิจจรัลกุล และมนฑกาน อรรถสงเคราะห์. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ใน .การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 490-498). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
ฟาอีซะห์ สะอะ, คณิตา นิจจรัลกุล และทรงธรรม แก้วประถม. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการจำแนก) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7“นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 2816-2825). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
สารีพะห์ ตาสะเมาะ, คณิตา นิจจรัลกุล และกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตารางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7“นวัตกรรม การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 589-600). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
สารีพะห์ ตาสะเมาะ, คณิตา นิจจรัลกุล และกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตาราง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 598-600). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
ยุวิตา นิสัน, คณิตา นิจจรัลกุล, รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล, อลิสรา ชมชื่น, อับดุลรอพา สาแล และอัจฉรา สัปปพันธ์ . (2562). ผลการใช้เกมในการพัฒนาความสามารถในการคูณจำนวนสองหลักกับจานวนสองหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 747-756). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562 )
มัฮยุดดีน สาเม๊าะ , คณิตา นิจจรัลกุล, รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล, อับดุลรอพา สาแล, อัจฉรา สัปปพันธ์ และอาหวัง ล่านุ้ย. (2562). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาหรับด้วยการสอนแบบบทบาทสมมุติของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 817-827). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562 )
พาดีล๊ะห์ สามะ, คณิตา นิจจรัลกุล, รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล, อัจฉรา สัปปพันธ์ , อับดุลรอพา สาแล และอาหวัง ล่านุ้ย. (2562). ผลการสอนแบบร่วมมือโดยใช้สื่อการสอนแบบสามมิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที่ 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 1036-1046). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562 )