ข้อมูล ส่วนบุคคล

รัตนาภรณ์ สมใจ (RATTANAPORN SOMCHAI)


พนักงานบริหารทั่วไป

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

rattanapron.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2547 ปริญญาตรี บธ.บ. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)