ข้อมูล ส่วนบุคคล

ธรรญชนก จักรกาญจน์ (THUNCHANOK JAKKAN)


พนักงานบริหารทั่วไป

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

thunchanok.j@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2549 ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)