ข้อมูล ส่วนบุคคล

สุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย (SURACHES PUMRUATHAI)


พนักงานเทคนิค

สำนักงานบริหารคณะ

งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

suraches.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2556 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)