ข้อมูล ส่วนบุคคล

ศินีนาฎ พรหมพันธ์ (MISS SININAT PHOMPAN)


พนักงานบริหารทั่วไป

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

sininat.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2549 ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)