ข้อมูล ส่วนบุคคล

จุฬาลักษณ์ ธรรมวิฐาน (CHULALUCK TUMMAVITHAN)


พนักงานบริหารทั่วไป

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

julaluck.t@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2544 ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)