ข้อมูล ส่วนบุคคล

ถิรดา อุคติ (THIRADA OUCKATHI)


นักวิชาการศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

thirada.o@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2560 ปริญญาตรี วท.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)