ข้อมูล ส่วนบุคคล

อัรซะ ต่วนโน๊ะ (OATRASA TUANNOA)


นักวิชาการอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2557 ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)