ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ อติศัพท์ (WASANT ATISABDA)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา

vassan.a@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2544 ปริญญาเอก Ph.D. Higher and Continuing Education University of Missouri Columbia
2523 ปริญญาโท ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519 ปริญญาตรี ค.บ. การสอนภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์, รุศดา ณัฐภาสวิรตา และนิสรีน พรหมปลัด. (2564). การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรมUnity Vuforia สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 15(1),235-246.
วัชระ จันทรัตน์, วสันต์ อติศัพท์, โอภาส เกาไศยาภรณ์ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2563). ผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(2),211-226.
ศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร, วสันต์ อติศัพท์, ชิดชนก เชิงเชาว์ และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2563). รูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสําาหรับโรงเรียนเทศบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. Journal of Information and Learning, 31(2),28-36.
ศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร และวสันต์ อติศัพท์. (2562). การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบเชิงนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนเทศบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 11(2),360-375.
พิทักษ์ ทิพย์วารี, วสันต์ อติศัพท์, ชิดชนก เชิงเชาว์ และสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2559). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําาทางนวัตกรรมสําาหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 11(1),57-70.
วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, วสันต์ อติศัพท์ และชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2557). รูปแบบการฝึกหัดครูเชิงสมรรถนะผ่านเว็บเพื่อการเรียนรู้ทางไกลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูประจําการ. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 9(16),1-13.
นูรีซาน ดอเลาะ, วสันต์ อติศัพท์ และบุญญิสา แซ่หล่อ. (2552). ผลของการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 4(6),85-97.