ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ พวงสร้อย วรกุล (PUANGSOI WORAKUL)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

puangsor.w@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยาคลินิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)