ข้อมูล ส่วนบุคคล

จีรนันท์ ทรงชาติ (JEERANAN SONGCHART)


นักวิชาการศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

jeeranan.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2550 ปริญญาตรี ทล.บ. เทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)