ข้อมูล ส่วนบุคคล

ญาดา ชีระจินต์ (YADA CHERAJIN)


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

yada.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2556 ปริญญาตรี วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)