ข้อมูล ส่วนบุคคล

สุวนันท์ แดงวิไล (SUWANAN DAENGWILAI)


นักวิชาการอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

suwanan.d@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2558 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)