ข้อมูล ส่วนบุคคล

จิตนาถ มณีศรี (JITTANAT MANEESRI)


นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานบริหารคณะ

งานคลังและพัสดุ

jittanat.m@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2556 ปริญญาตรี บช.บ. การบัญชี
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)