ข้อมูล ส่วนบุคคล

สร้อยสุดา มิ่งละเอียด (SROYSUDA MINGLAED)


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

sroysuda.m@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2548 ประกาศนียบัตร ปวส. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)