ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. วรลักษณ์ ชูกำเนิด (WORALAK CHOOKAMNERD)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

chuworraluk@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2557 ปริญญาเอก ค.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 ปริญญาโท คศ.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 ปริญญาตรี ค.บ. ธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, วรลักษณ์ ชูกำเนิด, ปราณีต ศิริพงค์ และพงศ์รัตน์ ธรรมชาติ. (2564). หนึ่งทศวรรษกับการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในประเทศไทย: การทบทวนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาผ่านมุมมองบริบทวัฒนธรรมไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23(2),455-470.
นูรียะห์ อิแต, มัฮดี แวดราแม, วรลักษณ์ ชูกำเนิด และจิระวัฒน์ ตันสกุล. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 32(1),50-60.
เกียรติยศ ศุภชัยรัตน์, ชวลิต เกิดทิพย์ และวรลักษณ์ ชูกำเนิด. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันค่านิยมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 8(1),87-102.
วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, ชวลิต เกิดทิพย์ และวรลักษณ์ ชูกำเนิด. (2562). การเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบ APA พิมพ์ครั้งที่ 6: ข้อเสนอแนะบางประการต่อนักวิชาการข้ามชาติ. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(3),220-227.
มู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ และวรลักษณ์ ชูกำเนิด. (2562). ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(2),186-201.