ข้อมูล ส่วนบุคคล

นิรวรรณ สอดส่อง (NIRAWAN SODSONG)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานคลังและพัสดุ

nirawan.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2548 ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)