ข้อมูล ส่วนบุคคล

สวลี ทองคำ (SAWALEE THANGKHAM)


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

sawalee.t@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2557 ปวส. ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
2555 ปวช. ปวช. พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)