ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ นพรัฐ เสน่ห์ (NOPPARAT SANE)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

nopparat.sa@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2556 ปริญญาโท อ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
นพรัฐ เสน่ห์. (2563). การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนไวยากรณ์ไทยเรื่อง “การวิเคราะห์หมวดคำ”ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 381-396 ). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)