ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ประทีป สุวรรณโร (PRATEEP SUWANRO)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

prateep.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2548 ปริญญาโท กศ.ม. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2535 ปริญญาตรี ศษ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ประทีป สุวรรณโร. (2562). ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาในรายวิชาภาพพิมพ์แกะไม้. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(1),42-52.