ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ (THAPARAT RAKPANUSIT)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

thaparat.r@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์, อริยา คูหา และสุจิรา วิชัยดิษฐ. (2564). ผลการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพทางกาย ความสุขและทุนจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 8(1),152-164.
อริยา คูหา, ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, สรินฎา ปุติ, ปรีนาภา ชูรัตน์ และฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์. (2564). ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การคิดเชิงอนาคต ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 8(2),273-287.
อริยา คูหา, ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, สรินฎา ปุติ, ปรีนาภา ชูรัตน์ และฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์. (2564). ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การคิดเชิงอนาคต ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 8(2),273-287.
ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์, นันทิยา โข้ยนึ่ง, แสงอรุณ อิสระมาลัย และอริยา คูหา. (2563). ผลของความแตกฉานด้านสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนใต้ประเทศไทย. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 8(2),1-13.