ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ (THAPARAT RAKPANUSIT)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

thaparat.r@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)