ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ (FATIMAH JEHARSAE)


อาจารย์

fatimah.j@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)