ข้อมูล ส่วนบุคคล

ภคินี ชะณีทอง (PAKINEE CHANEETHONG)


นักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

pakinee.25@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2548 ปริญญาตรี ศศ.บ. การโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)