ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร หฤทัยธนาสันติ์ (THEERA HARUTHAITHANASAN)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

H_THEERA@HOTMAIL.COM

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2553 ปริญญาเอก Ph.D. Education University of Missouri
2547 ปริญญาโท M.Ed. เทคโนโลยีการศึกษา University of Missouri
2541 ปริญญาตรี สถ.บ. สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
การบริหารการศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และคณิตา นิจจรัลกุล. (2563). ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 18(1),117-139.
จารุณี แสงหวัง และธีร หฤทัยธนาสันติ์. (2563). ภาวะผู้นําครูไทย: การปรับแนวคิดตะวันตกให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาไทย. Journal of Information and Learning, 31(2),70-81.
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และคณิตา นิจจรัลกุล. (2562). การศึกษาสภาพ การบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(4),271-293.
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง และธีร หฤทัยธนาสันติ์. (2562). พหุวัฒนธรรมศึกษาและการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(1),13-23.
นิดา หมั่นดี, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และนิเลาะ แวอุเซ็ง . (2562). การบริหารงานวิชาการสำาหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Journal of Information and Learning, 30(2),47-58.
พรเพ็ญ วงศ์พจน์, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง และเสกสรร สุธรรมานนท์. (2561). ปัจจัยองค์การที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),194-205.
นิดา หมั่นดี และธีร หฤทัยธนาสันติ์. (2561). การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในยุคการศึกษาไทย 4.0. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(2),209-218.
ราฮาน่า สาเมาะ และธีร หฤทัยธนาสันติ์. (2560). การกระจายอำนาจทางการศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(1),167-176.
นพดล นิ่มสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และเก็ตถวา บุญปราการ. (2559). การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 8(2),219-246.
รุจณี เอ้งฉ้วน, เอกรินทร์ สังข์ทอง และธีร หฤทัยธนาสันติ์. (2558). การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโฮมสคูล: กรณีศึกษาครอบครัวในภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 13(2),103-116.