ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. ฉัตรธิดา หยูคง (CHATTHIDA YUKONG)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

chatthida.y@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2563 ปริญญาเอก ปร.ด. การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาโท ศศ.ม. พัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ฉัตรธิดา หยูคง และศักรินทร์ ชนประชา. (2566). ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 7(3),XX-XX.
ฉัตรธิดา หยูคง และศักรินทร์ ชนประชา. (2566). การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 16(2),XX-XX.
ศักรินทร์ ชนประชา, ฉัตรธิดา หยูคง และพิชญา ชนประชา. (2566). สภาพปัญหาและการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มุสลิม กรณีศึกษาชุมชนรูสะมิแล. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 25(13),XX-XX.
ฉัตรธิดา หยูคง และปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร. (2562). ความสัมพันธ์ระบบการศึกษากับการพัฒนาพลเมืองดี. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุษาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 5(1),327-349.
Proceeding
ญาชิตา สุวรรณมณี และฉัตรธิดา หยูคง. (2563). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together)ในรายวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 2359-2370). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
ญาชิตา สุวรรณมณี, คณิตา นิจจรัลกุล และฉัตรธิดา หยูคง. (2563). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together)ในรายวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 2359-2370). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )