ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ วิชัย นภาพงศ์ (WICHAI NAPAPONGS)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารฯ

wichai.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี กศ.บ. มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาเอก Ed.D. Educational Technology Panjab University
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
เต็มศิริ สองเมือง, วิชัย นภาพงศ์, เกสรี ลัดเลีย และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2564). สภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 18(80),33-44.
รุสดี แวนาแซ, วิชัย นภาพงศ์, โอภาส เกาไศยาภรณ์ และอิบรอเฮม เต๊ะแห. (2563). ผลการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. Journal of Information and Learning, 31(3),11-24.
ชไมพร อินทร์แก้ว และวิชัย นภาพงศ์. (2563). แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษ ที่ 21. Journal of Information and Learning, 31(3),47-55.
เต็มศิริ สองเมือง, วิชัย นภาพงศ์, เกสรี ลัดเลีย และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2563). สภาพการดำเนินงานและสภาพปัญหาของศููนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ังอันดามัน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 40(5),1-18.
วิชัย นภาพงศ์ และชไมพร อินทร์แก้ว. (2561). การศึกษาความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(3),14-25.
วิชัย นภาพงศ์, สมคิด ทองมี, มัณฑนา เอื้อละพันธ์ และจินดา เ กียรติศักดิ์โสภณ. (2559). ผลของการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT2 ต่อระดับความดันโลหิตของผู้รับบริการในแผนกงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลปัตตานี. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 11(20),47-60.
สุไลมาน ยะโกะ และวิชัย นภาพงศ์. (2556). ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบผสมผสานที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดํารงวิทยา จังหวัดยะลา. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(15),81-88.
อดุลย์ ภัยชำนาญ, วิชัย นภาพงศ์ และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 3(6),11-25.
สันติ เส็นหมาน, วิชัย นภาพงศ์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2554). การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2),93-100.